Tag Archives: AmBisyon Natin 2040

NEDA underscores Camiguin’s economic dev’t, track in ASEAN forum

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA)— To lay down the foundation for inclusive growth, a high-trust society and a globally competitive knowledge economy in the province, the National Economic Development Authority (NEDA)-10 presented the AmBisyon Natin 2040 during the ASEAN Multi-Sectoral Forum on August 25 at the Provincial Convention Center.

 

Peleta Abejo, senior economic development specialist of NEDA-10, shared that such long-term vision for the country highlights “Malasakit” or enhancing the social fabric, “Pagbabago” or the inequality-reducing transformation and “Patuloy na Pag-Unlad” or the increasing growth potential.

 

In the province, Abejo said that the average gross domestic product is 6.3 percent and out of three, there is only one poor Camiguingnon with less than P1,000 monthly income.

Support to SGDs

To become non-poor, each household in Camiguin should at least earn P21,678 per annum.

 

NEDA-10 also reported that there was a 22-23 percent decrease in poverty incidence and 24.9 percent to less than 20 percent reduce in unemployment.

 

As to encouraging the Camiguingnons on fostering a better life, Abejo cited the 17 sustainable development goals which include no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure.

 

She also added sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals.

 

With AmBisyon Natin 2040, NEDA envisions the country that “By 2040, the Philippines shall be a prosperous predominantly middle-class society where no one is poor. Our peoples will enjoy long and healthy lives, are smart and innovative, and will live in a high-trust society.”(RTP/PIA10)

Advertisements

Cebuano News: NEDA gapatugbaw sa Camiguingnon ekonomikong kalambuan, direksyon sa ASEAN forum

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA)—Aron ilatad ang pudasyon para sa inklusibong tubo, taas nga kompiyansa sa katilingban ug dili palupig nga kahibalo sa ekonomiya sa probinsiya, ang National Economic Development Authority (NEDA)-10 midalit sa AmBisyon Natin 2040 sa ASEAN Multi-Sectoral Forum niadtong Agosto 25 sa Provincial Convention Center.

 

Si Peleta Abejo, senior economic development specialist sa NEDA-10, miambit nga ang maong dugay nga panglantaw para sa nasud nagpatugbaw sa “Malasakit” o pagpaayo sa katilingbanong panapton, “Pagbabago” o inequality-reducing transformation ug ang “PAtuloy na Pag-Unlad” o ang pag-umento sa growth potential.

 

Sa probinsiya, miingon si Abejo nga ang kasarangang gross domestic product muabot sa 6.3 nga porsyento ang gikan sa tulo, usa lamang ang matawag nga Camiguingnong kabos nga aduna’y ubos sa P1,000 ang binulan nga pangita.

 

Aron mamahimong dili kabos, matag bubong kinahanglang mukita ug P21,678 kada tuig.

 

Ang NEDA-10 mi-asoy nga aduna’y 22-23 nga porsyentong pagkunhod sa kapobrehon ug 24.9 nga porsyento padulong sa muminus pa sa 20 nga porsyentong pagkunhod sa kawala’y trabaho sa Camiguin.

Support to SGDs

Kung hisgutan ang pagdasig sa mga Camiguingnon sa pag-alima ug maayong kinabuhi, gihisgot ni Abejo ang 17 ka mga tuyo para sa malahutayong kalambuan nga naglakip sa wala’y kapobrehon, wala’y kagutom, maayong panglawas ug well-being, kalidad nga edukasyon, gender equality, limpyong tubig ug sanitasyon, maapord ug limpyong enerhiya, desenteng trabaho ug ekonomikong pagtubo, industriya, inobasyon ug imprastraktura.

 

Iya usab gidugang ang malahutayong lungsod ug komunidad, responsableng konsumo ug produksyon, aksyon sa klima, kinabuhi ilalum sa tubig, kinabuhi sa yuta, kalinaw, hustisya ug kusgang institusyon, ug panag-uban para sa mga tuyo.

 

Sa AmBisyon Natin 2040, gilantaw sa NEDA ang nasud sa umaabot nga 2040, mamahimong mauswagon nga gilangkuban sa middle-class nga katilingban diin wala ni usa kay kabos. Ang mga katawhan magpahimulos sa taas ug baskog nga kinabuhi, utokan ug adelantado, ug mupuyo sa usa ka taas nga pagsalig nga katilingban.”(RTP/PIA10)