Tag Archives: ASEAN Multi-Sectoral Forum

NEDA underscores Camiguin’s economic dev’t, track in ASEAN forum

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA)— To lay down the foundation for inclusive growth, a high-trust society and a globally competitive knowledge economy in the province, the National Economic Development Authority (NEDA)-10 presented the AmBisyon Natin 2040 during the ASEAN Multi-Sectoral Forum on August 25 at the Provincial Convention Center.

 

Peleta Abejo, senior economic development specialist of NEDA-10, shared that such long-term vision for the country highlights “Malasakit” or enhancing the social fabric, “Pagbabago” or the inequality-reducing transformation and “Patuloy na Pag-Unlad” or the increasing growth potential.

 

In the province, Abejo said that the average gross domestic product is 6.3 percent and out of three, there is only one poor Camiguingnon with less than P1,000 monthly income.

Support to SGDs

To become non-poor, each household in Camiguin should at least earn P21,678 per annum.

 

NEDA-10 also reported that there was a 22-23 percent decrease in poverty incidence and 24.9 percent to less than 20 percent reduce in unemployment.

 

As to encouraging the Camiguingnons on fostering a better life, Abejo cited the 17 sustainable development goals which include no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure.

 

She also added sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals.

 

With AmBisyon Natin 2040, NEDA envisions the country that “By 2040, the Philippines shall be a prosperous predominantly middle-class society where no one is poor. Our peoples will enjoy long and healthy lives, are smart and innovative, and will live in a high-trust society.”(RTP/PIA10)

Advertisements

Cebuano News: NEDA gapatugbaw sa Camiguingnon ekonomikong kalambuan, direksyon sa ASEAN forum

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA)—Aron ilatad ang pudasyon para sa inklusibong tubo, taas nga kompiyansa sa katilingban ug dili palupig nga kahibalo sa ekonomiya sa probinsiya, ang National Economic Development Authority (NEDA)-10 midalit sa AmBisyon Natin 2040 sa ASEAN Multi-Sectoral Forum niadtong Agosto 25 sa Provincial Convention Center.

 

Si Peleta Abejo, senior economic development specialist sa NEDA-10, miambit nga ang maong dugay nga panglantaw para sa nasud nagpatugbaw sa “Malasakit” o pagpaayo sa katilingbanong panapton, “Pagbabago” o inequality-reducing transformation ug ang “PAtuloy na Pag-Unlad” o ang pag-umento sa growth potential.

 

Sa probinsiya, miingon si Abejo nga ang kasarangang gross domestic product muabot sa 6.3 nga porsyento ang gikan sa tulo, usa lamang ang matawag nga Camiguingnong kabos nga aduna’y ubos sa P1,000 ang binulan nga pangita.

 

Aron mamahimong dili kabos, matag bubong kinahanglang mukita ug P21,678 kada tuig.

 

Ang NEDA-10 mi-asoy nga aduna’y 22-23 nga porsyentong pagkunhod sa kapobrehon ug 24.9 nga porsyento padulong sa muminus pa sa 20 nga porsyentong pagkunhod sa kawala’y trabaho sa Camiguin.

Support to SGDs

Kung hisgutan ang pagdasig sa mga Camiguingnon sa pag-alima ug maayong kinabuhi, gihisgot ni Abejo ang 17 ka mga tuyo para sa malahutayong kalambuan nga naglakip sa wala’y kapobrehon, wala’y kagutom, maayong panglawas ug well-being, kalidad nga edukasyon, gender equality, limpyong tubig ug sanitasyon, maapord ug limpyong enerhiya, desenteng trabaho ug ekonomikong pagtubo, industriya, inobasyon ug imprastraktura.

 

Iya usab gidugang ang malahutayong lungsod ug komunidad, responsableng konsumo ug produksyon, aksyon sa klima, kinabuhi ilalum sa tubig, kinabuhi sa yuta, kalinaw, hustisya ug kusgang institusyon, ug panag-uban para sa mga tuyo.

 

Sa AmBisyon Natin 2040, gilantaw sa NEDA ang nasud sa umaabot nga 2040, mamahimong mauswagon nga gilangkuban sa middle-class nga katilingban diin wala ni usa kay kabos. Ang mga katawhan magpahimulos sa taas ug baskog nga kinabuhi, utokan ug adelantado, ug mupuyo sa usa ka taas nga pagsalig nga katilingban.”(RTP/PIA10)

 

Cebuano News: Camiguin gahisgot sa ASEAN nga kahigayonan, gaani sa unang tubo

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA) – Pagsaka sa turismo taman 11 ka porsyento, pag-abot sa fast craft karong Nobyembre ug pagdaghan sa mga flights gikan Cebu padulong Camiguin karong Disyembre mao ang mga kinalabwan nga kalambuan nga giila sa kagamhanang probinsiyal isip positibong mga epekto sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa probinsiya.

 

Si Mambajao Municipal Mayor Jurdin Jesus Romualdo miambit niadtong ASEAN Multi-Sectoral Forum, Agosto 25 nga ang probinsiya, isip giila nga 10th most competitive province sa nasud, malatngonong nagpakita ug ekonomikong kabisog.

 

“Economic dynamism means that we are ready in ASEAN and all the country to receive investors in our LGU (local government unit) (Ang ekonomikong kabisog nagpasabot nga kita andam na sa ASEAN ug sa tibuok nasud nga mudawat ug tigpamuhunan sa atong kagamhanang lokal),” gisaysay sa mayor.

 

Iya usab giingon nga kung dili magpalupig ang nasud sa ASEAN, iyang ikonsiderar ang bukas nga ekonomiya kay kini mu-abri sa mga ganghaan sa wala’y limit nga kahigayonan labi na sa paggama ug mga trabaho.

ASEAN Awareness.jpg

Kalambuang probinsiyal

 

Kung hisgutan ang ekonomikong kahigayonan, ang mayor miambit nga gidahom na nila ang pagdaghan sa mga tigpamuhunan sa probinsiya lakip na ang pagtukod sa duha ka mga hotel, supermarket, drug store ug uban pa.

 

Ila usab nga gaayuhon ang runway sa airport aron mapahiluna ang gadaghang lokal ug langyaw nga mga turista sa lugar.

 

Si Civil Aviation Authority of the Philippines Provincial Manager Napoleon Bael miingon nga aduna’y kasarangang 78 ka mga pasahero kada flight sa airport ug ang maong gidaghanon wala miubos maski pa nga nahuman na ang peak season.

 

Ang kagamhanang probinsiyal gaplano usab sa pagtrabaho sa wireless local area networking aron mapadali ang tanang matang sa komunikasyon sa probinsiya.

ASEAN Opportunities.jpgPrograma sa kabataan

 

Alang sa kahanas sa pinulongan, giingon ni Romualdo nga mag-abri sila ug usa ka speech laboratory karong Setyembre “to give exact pronunciation and diction; to prepare for ASEAN (aron matudluan sa tukmang linitokan ug diksiyon; aron makaandam para sa ASEAN).”

 

Ang maong nga laboratoryo sugdan sa mga central nga mga tunghaan ug sa sunod tuig, ang kagamhanang probinsiyal nagtumong nga mabutangan sa maong pasilidad ang tanang tunghaan sa Camiguin lakip na usab sa mga barangay.

 

Aduna usab mga programa sa panglawas nga iimplementar aron mas mapaubos pa sa 4 porsiyento ang malnutrisyon sa mga kabataan sa probinsiya ngadto na sa 1 porsiyento.

 

“We have plenty of things to do in Camiguin, so many things to do that every life of the Camiguingnon will be worth for (Aduna kita’y daghang buhaton sa Camiguin, daghan pang mga buhaton nga bililhon sa matag usa ka kinabuhi sa Camiguingnon,” gipahimug-at ni Romualdo.(RTP/PIA10)

Camiguin cites vast ASEAN opportunities, reaps initial gains

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA)—Increase in tourism by 11 percent, coming in of a fast craft by November and boost of flights from Cebu to Camiguin by December are among the major developments that the provincial government identified as the positive effects of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the province.

 

Mambajao Municipal Mayor Jurdin Jesus Romualdo shared during the ASEAN Multi-Sectoral Forum on August 25 that the province, being able to earn the 10th spot in the most competitive province throughout the country, has remarkably shown economic dynamism.

 

“Economic dynamism means that we are ready in ASEAN and all the country to receive investors in our LGU (local government unit),” the mayor stressed.

 

He further said that if the country wants to be competitive with ASEAN, it should consider an open economy since such will open doors for boundless opportunities especially on generating jobs.

 Most Competitive.jpg

Provincial developments

 

When it comes to economic opportunities, the mayor shared that they are now expecting a lot of investors coming in to the province including two hotels, supermarket, a drug store and more.

 

They are also repairing the airport’s runway to accommodate the flocking of local and foreign tourists in the area.

 

Civil Aviation Authority of the Philippines Provincial Manager Napoleon Bael said that they are currently accommodating an average of 78 passengers per flight and such number has not decreased even if it’s past the peak season already.

 

Aside from improving the airport and seaports in the area, the provincial government also plans to work on wireless local area networking that will hasten up all sorts of communication in the province.

Borderless Trading.jpg

Program for the children

 

As to the language proficiency, Romualdo said that they will be opening a speech laboratory on September “to give exact pronunciation and diction; to prepare for ASEAN.”

 

Such laboratories will commence in central schools and by next year, the provincial government is targeting to put up the facility in all schools in Camiguin as well as in the barangays.

 

There will also be health programs to be implemented to further decrease the 4 percent malnutrition of children in the province to at least 1 percent.

 

 

“We have plenty of things to do in Camiguin, so many things to do that every life of the Camiguingnon will be worth for,” Romualdo stressed.(RTP/PIA10)